ÄÝËÕÈÉÍ ØÈÍÆËÝÕ ÓÕÀÀÍÛÃ ÌÎÍÃÎËÄ
ÌÎÍÃÎËÛÍ ÝÑÄÝÌÒÝÄÈÉÃ ÄÝËÕÈÉÄ
ÁÎËÎÂÐÑÎË, ØÈÍÆËÝÕ ÓÕÀÀÍÛ ßÀÌ ÐÀÉÄÛÍ ÌÝÍÄ×ÈËÃÝÝ
Ýðõýì õ¿íäýò çî÷èä îî,
Øèíæëýõ óõààíã¿éãýýð øèéääýã, øèéäâýðëýãääýã àñóóäàë õîðâîî åðòºíö äýýð àëãà áîëæ áàéíà. Õ¿íèé àìüäðàë, õýðýãëýý, ¿éëäâýðëýë, ýäèéí çàñàãò øèíæëýõ óõààíû ã¿éöýòãýõ ¿¿ðýã óëàì èõýýð íýìýãäýæ áàéíà. Õîðâîî åðòºíö, õ¿íèé àìüäðàë á¿õýëäýý øèíæëýõ óõààíæèæ áàéíà.
Îþóòàí, ñóðàã÷, ¿éëäâýð, êîìïàíèé ýçýä, òºð, çàñãèéí ãàçàð, ýðäýìòýí ãýýä øèíæëýõ óõààíòàé õîëáîîòîé ìàø îëîí òºðëèéí õ¿ì¿¿ñ áàéíà. Íýã õýñýã íü õýðýãëýã÷èä, íºãºº íýã õýñýã íü øèíæëýõ óõààíû õýðýãöýýã òîäîðõîéëîã÷èä, ñàíõ¿¿æ¿¿ëýã÷èä, ìºí áàñ õýðýãëýã÷èä, çàðèì íýã õýñýã íü øèíæëýõ óõààí, õýðýãëýã÷äèéã õîëáîã÷, ò¿¿íèéã õºòëºã÷èä ãýõ ìýò øèíæëýõ óõààíû îëîí òºðëèéí õ¿ì¿¿ñ áàéíà.
Òýäýíã¿éãýýð øèíæëýõ óõààí õºãæèõã¿é, øèíæëýõ óõààíã¿éãýýð òýä áàñ õºãæèõã¿é. Ýäãýýðèéã õîëáîäîã, õàðèëöàà, ìýäýýëýë õèð ñàéí áàéíà, øèíæëýõ óõààí òºäèé ÷èíýý õóðäòàé àæèëëàíà, çºâ àæèëëàíà, ò¿ðãýí õºãæèíº.
Ìýäðýìæòýé, àäèë òýãø, àìüä, íýýëòòýé, õóðäòàé, õ¿ðòýýìæòýé, õýðýãëýã÷èä íýâòðýõ, àøèãëàõàä ñààäã¿é ýíãèéí ìýäýýëëèéí òààòàé îð÷èí, ¿éë÷èëãýý íü øèíæëýõ óõààíû õºãæëèéã õóðäàñãàíà.
Õýðýãëýã÷ á¿ð øèíæëýõ óõààíû ººðèéí ýðõ àøèãòàé õîëáîîòîé õýðýãòýé ìýäýýëëèéã õ¿ññýí öàãòàà àâ÷ ÷àääàã, õýðýãòýé òàëòàéãàà õîëáîãäîæ ÷àääàã áàéõ íºõöëèéã øèíæëýõ óõààí áèé áîëãîõ ¸ñòîé.
Áèä èéì áîëîìæèéã áèé áîëãîíî. ¯¿íèéãýý áèä "øèíæëýõ óõààíû ìýäýýëëèéí õèë õÿçãààðã¿é îð÷èí, ìýäýýëëèéí ñàí, ñèñòåì" ãýæ íýðëýæ áàéíà. "Øèíæëýõ óõààíû ìýäýýëëèéí õèë õÿçãààðã¿é îð÷èí, ìýäýýëëèéí ñàí, ñèñòåì" -èéí íýãýí ãîë õýðýãëýã÷ áîëñîí ýðäýìòýääýý çîðèóëñàí ìýäýýëëèéí íýã áàãö áîëîõ www.science.gov.mn âýá õóóäñèéã ºíººäºð òà á¿õýíä òàíèëöóóëæ áàéíà.
Ýíý âýá õóóäàñ íü "Äýëõèéí øèíæëýõ óõààíûã Ìîíãîëä, Ìîíãîëûí ýðäýìòýäèéã äýëõèéí òàâöàíä" ãýñýí óðèàòàé.
Äýëõèéí õýìæýýíä õ¿ëýýí çºâøººðºãäñºí, äýëõèéí øèíæëýõ óõààíû ìýäýýëëèéí ñàíã ýðäýìòýääýý áèä íýýëòòýé áîëãîæ áàéíà. Ýðäýìòýä äýëõèéí øèíæëýõ óõààíû íýýëò, á¿òýýëèéã áóñäûí àäèë àøèãëàõ áîëîìæòîé áîëæ áàéãààãèéí çýðýãöýý äýëõèéí õýìæýýíèé øèíæëýõ óõààíû àæëóóäàä îðîëöîõ áîëîìæ ¿¿ãýýð áàñ íýýãäýæ áàéíà.
"Øèíæëýõ óõààíû ìýäýýëëèéí õèë õÿçãààðã¿é îð÷èí, ¿íäýñíèé ìýäýýëëèéí ñàí, ñèñòåì" -èéã 2014 îíä á¿ðýí õýìæýýãýýð áàéãóóëíà. ̺í www.science.gov.mn âýá õóóäñèéã 2014 îíû 1 ä¿ãýýð óëèðàëä á¿ðýí õýìæýýãýýð àøèãëàëòàä îðóóëíà.
ÄÝËÕÈÉÍ ÌÎÍÃÎË ÝÑÄÝÌÒÝÄ Судалгааны байгууллага, эрдэмтдийн хэвлэгдсэн бүтээл, мэргэжлийн сэтгүүлүүдийн үнэлэмж, үнэ цэнийг тодорхойлох, шинжлэх ухааны салбарыг хөгжлийг чиг хандлага, харилцан холбоог тогтооход туслалцаа үзүүлэх олон улсын нэр хүнд бүхий мэдээллийн сангуудыг үндэсний түвшинд хамтран ашиглах.
ÄÝËÕÈÉÍ ØÈÍÆËÝÕ ÓÕÀÀÍ Дэлхийн эрдэмтэд, судалгааны байгууллагууд судалгаа, шинжилгээний үр дүнг эрдэм шинжилгээний 25000 гаруй мэргэжлийн сэтгүүлүүд, ном болон олон улсын хурлын тохимол хэвлүүлж өөр хоорондоо шинжлэх ухааны нэгдмэл мэдлэгээ солилцож үүнээс дараа дараагийн шинэ бүтээл, мэдлэгийг буй болгон хүн төрөлхтөний хөгжилд хувь нэмэр оруулж ирсээр байна.
ÄÝËÕÈÉÍ ØÈÍÆËÝÕ ÓÕÀÀÍÛ ÀÆÈË Шинжлэх ухаан, технологийн өнөөгийн хөгжил улс орнууд, судалгааны байгууллагууд болон эрдэмтдийг эрдэм шинжилгээ судалгааны чиглэл, санхүүжилтээрээ хамтран холбоотой ажиллах нь илүү үр дүнтэй эдийн засгийн хэмнэлттэй арга зам хэмээн үзэж байна.
ÌÎÍÃÎËÛÍ ØÈËÄÝà Á¯ÒÝÝË Монголын үе үеийн суут эрдэмтэд гайхамшигт бүтээлүүдээ дэлхийн оюуны санд нэмэрлэсээр ирсэн ба бүтээж туурвиж байна. ШУ-ны салбар бүрт олон улсын хэмжээнд үнэлэгдэж байгаа шилдэгийн шилдэг Монгол эрдэмтэдийн бүтээлийг энэ булангаар танилцуулах болно. Суут эрдэмтдийнхээ бүтээлтэй танилцаж, тэднээсээ урам, үлгэр дуурайл авч эрдмийн ажилдаа шамдацгаая.