ÄÝËÕÈÉÍ ØÈÍÆËÝÕ ÓÕÀÀÍÛÃ ÌÎÍÃÎËÄ
ÌÎÍÃÎËÛÍ ÝÑÄÝÌÒÝÄÈÉÃ ÄÝËÕÈÉÄ
Øèíæëýõ óõààí, òåõíîëîãèéí ºíººãèéí õºãæèë óëñ îðíóóä, ñóäàëãààíû áàéãóóëëàãóóä áîëîí ýðäýìòäèéã ýðäýì øèíæèëãýý ñóäàëãààíû ÷èãëýë, ñàíõ¿¿æèëòýýðýý õàìòðàí õîëáîîòîé àæèëëàõ íü èë¿¿ ¿ð ä¿íòýé ýäèéí çàñãèéí õýìíýëòòýé àðãà çàì õýìýýí ¿çýæ áàéíà.

Ìîíãîëûí ýðäýìòýä äîòîîäûí ñàíõ¿¿æèëòýýð ñóäàëãàà, øèíæèëãýýã õèéõýýñ ãàäíà îëîí óëñûí ò¿âøèíä èäýâõòýé õàìòûí àæèëëàãàà ÿâóóëàõ, ñàíõ¿¿æèëò îëîõ íü ãàðö áóé áîëãîõ íü íýí ÷óõàë.
For years, COS a ProQuest brand has been recognized as a global leader that provides unmatched tools for discovering funding opportunities and supporting collaboration in the research development field. Pivot answers the growing demands on research developers to quickly discover the right funding opportunities and effectively collaborate with their colleagues. Designed for faculty, staff researchers, and graduate students, it's intuitive and easily implemented.
This Guide is meant to provide links to helpful open access information resources, particularly those relevant to researchers in and research on Mongolia. It is by no means comprehensive and is designed with the hope of constant updates and changes in mind. Resources in the top level categories are the broadest and subpages have more specific links. The project was supported by a fellowship from the American Center for Mongolian Studies (ACMS), a research leave from New York University, and the Mongolian Libraries Consortium(MLC).
ACLS Collaborative Fellowship giving small teams of two or more humanities or social science scholars the opportunity to collaborate intensively on a single, substantive project. The fellowship supports projects that aim to produce a tangible research product (such as joint print or web publications) for which two or more collaborators will take credit. The Project Coordinator must have an appointment at a U.S.-based institution of higher education; other project members may be at institutions outside the United States or may be independent scholars. Collaborators must hold PhD degrees or equivalent.
The GETTY - Getty grants for research, education and professional development, and art conservation
Grantsmanship Institute - Asia, Australia, New Zealand, & Pacific Islands Grantmaking Foundations and Corporate Giving Programs with stated giving interests in this region
Rotary International Global Grants - Global grants must be sponsored by two Rotary clubs or districts: a host partner in the country where the activity takes place and an international partner outside the country. Both partners must be Future Vision pilot members.
Whitley Fund for Nature Awards - Whitley Awards winners are nationals of the countries where their conservation activities are focused. Whitley Awards focus on individuals working in locations where international funds are hardest to raise, most needed, and will make the largest conservation impact.
Global Environment Facility Funding - GEF investments are predicated on the delivery of global environmental benefits in the focal areas of biodiversity, climate change mitigation, international waters, land degradation, ozone depletion, and persistent organic pollutants.
Trust for Mutual Understanding - TMU provides grants specifically for international travel associated with professional exchanges in the arts and environmental sciences. Approximately two-thirds of TMU’s awards are for arts and culture and one-third for environmental projects. Initial Inquiry may be made by an individual or institution in any of the countries in which TMU is active, the Final Proposal must be submitted by an American nonprofit organization with 501(c)(3) tax exempt status, as TMU does not make grants directly to institutions or individuals abroad.
US National Science Foundation Office of International Science and Engineering supports programs to expand and enhance leading-edge international research and education opportunities for U.S. scientists and engineers, especially at the early career stage, works to build and strengthen effective institutional partnerships throughout the global science and engineering research and education community, and supports international collaborations in NSF's priority research areas.
IREX Programs - IREX enables local individuals and institutions to build key elements of a vibrant society: quality education, independent media, and strong communities.Opportunities for individuals, organizations, universities, and alumni
US Department of State Exchange Programs for Scholars - For non-US participants includes Fulbrights, and grants to study US institutes for Scholars and Secondary Educators
Open Society Foundations Grants - Open Society Foundations Grants predominantly funds preselected organizations, but some programs encourage submission of letters of inquiry or publish funding guidelines for grant seekers
Horowitz Foundation for Social Policy makes targeted grants for work in major areas of the social sciences, including anthropology, area studies, economics, political science, psychology, sociology, and urban studies, as well as newer areas such as evaluation research. No criterion of nationality or residence for awards