ÄÝËÕÈÉÍ ØÈÍÆËÝÕ ÓÕÀÀÍÛÃ ÌÎÍÃÎËÄ
ÌÎÍÃÎËÛÍ ÝÑÄÝÌÒÝÄÈÉÃ ÄÝËÕÈÉÄ
Òºðñºí îí: 1943
Ìýðãýæèë: Ôèçèê÷, ôèçèêèéí áàãø
Òºðºë: Êëàññèê áîëîí êâàíò ñèñòåìèéã ñàíàìñàðã¿é îãòîðãóéí õ¿ðýýíä ñóäëàõ íü
Øàãíàëóóä: 1981 îíä Õºäºëìºðèéí õ¿íäýò ìåäàëü,
1996 îíä пõáààòàðûí îäîí,
1997 îíä îíãîë óëñûí Òºðèéí øàãíàë õ¿ðòýýæýý.
2000 20-ð çóóíû ãàðàìãàé ýðäýìòýí
2009 ØÓ-íû ãàâüÿàò ç¿òãýëòýí
Ìîíãîë óëñûí Çàñãèéí ãàçðûí Øèíæëýõ óõààí, òåõíîëîãèéí ñàëáàðûí øèëäýã á¿òýýë, 100 ñàÿ òºãðºãººð øàãíàë àâàõ áîëçëûã õàíãàñàí áàéíà
Õ.ÍÀÌÐÑÀÉ
Ôèçèê÷, ôèçèêèéí áàãø
Á¯ÒÝÝËÈÉÍ ÆÀÃÐÀÀËÒ
1. Selected problems of contemporary pysics: Nonlocal point of view. Mongol. Acad. Sci.-UB., 2008. 406pp.
2. The noncommutative theory of fields. Mongolian Natl. U., UB., Inst. Phys. Tech.,Kobe U.) . –UB.,2003.-150pp.
3. Square-root operator quantization and nonlocality: A review. H.V.von Geramb, Inst. Phys. Tech., Mongolian Natl. -Hamburg.,2001.
4. Stochastic and quantum background fluctuations in space-time and matter fields. K. Namsrai, Mongolian Natl. U.,Inst. Phys. Tech.-UB.,1999.-391pp.
5. Square-root Klein-Gordon operator and physical interpretation.Inst. Phys. Tech.),-UB.,1998.
6. Extended electron and nonlocal electromagnetic interaction: The Perturbation theory. /K.Namsrai et al/-Heidelberg U.,Dubna, 1996.
7. Stochastic strings, topology, and space-time confinement. ICTP, Trieste, Inst. Phys. Tech.- UB.,1993.
8. Universal charge distribution and nonlocal quantum electrodynamics. (Heidelberg U.). HD-THEP-95-21, 1995.-42pp.
9. A Theoretical estimate of the Higgs boson mass. (Imperial Coll.,) . IMPERIAL-TP-93-94-11, -London,1993.-9pp.
10. The classical and quantum descriptions of a nonlocal confined particle quark. (CERN). CERN-TH-6985-93, 1993.-43pp.
11. An Overview of the application of the Langevin equation to the description of Brownian and quantum motions of a particle. /K.Namsrai et al/ Ya. Hulree, Inst. Phys. Tech., Moscow State U.,-M.,1992.
12. Investigation of Green functions and the Parisi-Wu quantization method in background stochastic fields./K.Namsrai et ll/ UB., Inst. Phys.Tech.,-Dubna,1991.
13. Nonlocal Stochastic Quantization Of Scalar Electrodynamics. /K. Namsrai et al/ Inst. Phys. Tech., Syracuse U.,SU-4228-421,1989.-40pp.
14. Green Functions Of Scalar Particles In Stochastic Fields. /K. Namsrai et al/, UB., Inst. Phys. Tech.) , G.V. Efimov, (Dubna, JINR) , Kh. Namsrai, (UB., Inst. Phys. Tech.) . JINR-E2-89-120, 1989.-22pp.
15. Quantum Space-Time: A Review. Inst. Phys. Tech.-UB.,1988.-41pp.
16. Nonlocality And Stochastic Quantization Of Field Theory./Kh. Namsrai et al/ Inst. Phys. Tech.) . JINR-E2-88-557, -UB.,1988.-52pp.
17. Electrodynamics In Quantum Space-Time. /Kh. Namsrai et al/ Inst. Phys. Tech.-UB.,1987.
18. Nonlocal Quantum Field Theory And Stochastic Quantum Mechanics. UB.,Inst. Phys. Tech.,Dubna, JINR).,1986.-426p.
19. Quantum Space-Time And Gravitational Consequences. Inst. Phys. Tech.-UB.,1986.
20. Quantum Space-Time And Estimations On The Value Of The Fundamental Length. /Kh. Namsrai et al/, Inst. Phys. Tech.-UB.,1986.
21. On The Origin Of Cosmic Rays And The Value Of Fundamental Length. -Dubna,1985.
22. Electromagnetic And Weak Interactions In Stochastic Space-Time: A Review /Kh. Namsrai et al/-Dubna, 1983.